വാർത്തകൾ
  • എംപ്ലോയ്മെന്റ് വകുപ്പിന്റെ വിവിധ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനായി www.employment.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

നിലവിൽ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്ൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കും,ആദ്യമായി ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തവർക്കും ലോഗിൻ ഐ.ഡി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള ഓപ്ഷൻ “തൊഴിലന്വേഷകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ” ഉപയോഗിക്കുക

തൊഴിലന്വേഷകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സഹായം

അറിയിപ്പുകൾ
  • ` e-mail id of IT-cell, Employment Directorate

    Any feedback/grievance regarding Online Services may please be mailed to itcell.nes@kerala.gov.in (IT Cell, Directorate of Employment)

  • ` REGISTRATION & RENEWAL PROCESS-PROCEDURE & INSTRUCTIONS NEW

    Procedure & Instruction regarding Registration, Renewal and Certificate Addition

QR Code for Mobile App

ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ

സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് കാണുക

ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുന്നതിനായി ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക

ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പരുകൾ (10:00 AM to 5:00 PM)
Trivandrum
+91 8086363600
Kollam
+91 9495822263
Pathanamthitta
+91 7025714308
Alappuzha
+91 9946055244
Kottayam
+91 9495180634
Idukki
+91 9605860819
Ernakulam
+91 9400239551
Thrissur
+91 9745064624
Malappuram
+91 8301080547
Palakkad
+91 9495621499
Kozhikode
+91 8301931127
Wayanad
+91 8113939950
Kannur
+91 8848270763
Kasargod
+91 9747280634
Employment Directorate
+91 4712301249